Chi tiết câu hỏi

 Cách sắp xếp nào sau đây là theo thứ tự tăng dần của độ dài ?
A. 1 inch, 10 000 mm, 1 năm ánh sáng, 1 dặm.

390

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6