Chi tiết câu hỏi

Phép đổi đơn vị nào dưới đây sai ?
A. 1 dm = 10 cm.
B. 1 m = 1000 cm.
C. 1 m = 1000 mm.
D. 1 m = 10 dm.

429

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6