Chi tiết câu hỏi

Các động vật sống ở môi trường đới lạnh thường có bộ lông màu gì ? Đặc điểm này có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

316

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7