Chi tiết câu hỏi

Đặc điểm nào ở lạc đà giúp chúng thích nghi với môi trường hoang mạc ?

320

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7