Chi tiết câu hỏi

Những động vật sống ở hoang mạc đới nóng thường có màu lông như thế nào ? Vì sao ?

306

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7