Chi tiết câu hỏi

Choose the right sentence:
A. How do you spell your name?
B. How you spell your name?
C. How you spell name?
D. How do you spell you name?

230

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3