Chi tiết câu hỏi

Có thể tạo sinh vât biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây ?
(1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen.
(2) Nuôi cấy mô tê bào.
(3) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen .
(4) Dung hợp 2 loại tế bào trần khác loài.
(5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen .

201

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12