Chi tiết câu hỏi

 Ở 0°C khối lượng riêng của rượu là $800{\rm{ }}kg/{m^3}$. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50°C. Biết khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì thể tích của rượu tăng thêm $\frac{1}{{1000}}$ thể tích của nó ở 0°C.

233

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6