Chi tiết câu hỏi

Ở 0°C khối lượng riêng của rượu là $800\,kg/{m^3}$, thể tích là ${V_0}$. Tính thể tích của rượu ở 50°C, biết rằng khi nhiệt độ tăng 1°C thì thể tích của rượu tăng thêm 0,0001 thể tích của nó ở 0°C.

63

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6