Chi tiết câu hỏi

 Ở 0°C, 0,5 kg không khí chiếm thể tích V = 385 lít, ở 30°C, 1 kg không khí chiếm thể tích V’ = 855 lít. Tính khối lượng riêng của không khí ở hai nhiệt độ trên.

466

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6