Chi tiết câu hỏi

Ở 0°C 0,5 kg không khí chiếm thể tích V = 385 lít. Ở 30°C 1 kg không khí chiếm thể tích V’ = 855 lít. Tính trọng lượng riêng của không khí ở hai nhiệt độ trên.

294

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6