Chi tiết câu hỏi

Ở 0°C 0,5 kg không khí chiếm thể tích V = 385 lít, ở 30°C 1 kg không khí chiếm thể tích V’ = 855 lít. Nhận xét nào dưới đây đúng ?

265

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6