Chi tiết câu hỏi

Nung 1 tấn đá vôi chứa 80% là $CaC{O_3}$ thì thu được 3,52 tạ khí $C{O_2}$ và a kg vôi sống ($CaO$). Tính a

177

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8