Chi tiết câu hỏi

Reorder.
1. What’s your name?
2. V-I-E-T.
3. How do you spell it?
4. My name’s Viet.
A. 1 - 3 - 2 - 4
B. 1 - 4 - 2 - 3
C. 1 - 4 - 3 - 2
D. 1 - 3 - 4 - 2

258

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3