Chi tiết câu hỏi

Than cháy theo phản ứng hóa học: cacbon + khí oxi $ \to $khí cacbonic.
Đốt cháy hoàn toàn 4,5 kg C cần dùng 12,5 kg khí oxi thu được khí cacbonic. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong phản ứng trên.

202

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8