Chi tiết câu hỏi

Cho sơ đồ phản ứng: $xAl{\left( {OH} \right)_3} + y{H_2}S{O_4} \to A{l_x}{\left( {S{O_4}} \right)_y} + 6{H_2}O$. Xác định giá trị x, y.

191

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8