Chi tiết câu hỏi

Cho natri ($Na$) tác dụng với ${H_2}O$thu được xút ($NaOH$) và khí ${H_2}$. Phương trình hóa học nào sau đây đúng ?
A. $2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}$
B. $2Na + {H_2}O \to 2NaOH + {H_2}$
C. $Na + {H_2}O \to NaOH + {H_2}$
D. $3Na + 3{H_2}O \to 3NaOH + 3{H_2}$

200

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8