Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy khí amoniac ($N{H_3}$) trong khí oxi (${O_2}$) thu được khí nitơ oxit ($NO$) và nước. Phương trình nào sau đây đúng?
A. $N{H_3} + {O_2} \to NO + {H_2}O$
B. $4N{H_3} + 5{O_2} \to 4NO + 6{H_2}O$
C. $2N{H_3} + {O_2} \to 2NO + 3{H_2}O$
D. $4N{H_3} + {O_2} \to 4NO + 6{H_2}O$

520

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8