Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 16 gam khí metan ($C{H_4}$) dùng hết 64 gam khí oxi, sinh ra x gam khí cacbonic và 36 gam hơi nước. Xác định giá trị của x.

226

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8