Chi tiết câu hỏi

Cho quá trình sau: Đốt than trong không khí, than cháy tạo thành khí cacbon đioxit. Phương trình chữ của quá trình trên là
A. than + nhiệt độ cacbon đioxit
B. than + nhiệt độ + oxi cacbon đioxit
C. than + oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ cacbon đioxit
D. cacbon đioxit than + oxi

322

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8