Chi tiết câu hỏi

Cho sơ đồ sau :
HCl + muối X $ \to $ NaCl + ${H_3}P{O_4}$
Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn ?

344

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11