Chi tiết câu hỏi

Cho khí $N{O_2}$ tác dụng với ${H_2}O$ khi có mặt oxi. Xác định sản phẩm thu được sau phản ứng.

224

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11