Chi tiết câu hỏi

 Hòa tan vừa hết 16,2 gam MO (M có hoá trị không đổi) cần dùng 200 ml dung dịch $HN{O_3}$ 2M. Xác định công thức của oxit.

279

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11