Chi tiết câu hỏi

Cho 3,6 gam Mg vào 100 gam dung dịch $HN{O_3}$ loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được khí X (sản phẩm khử duy nhất) và 100,6 gam dung dịch Y. Xác định khí X.

536

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11