Chi tiết câu hỏi

${P_2}{O_5}$ không thể sử dụng để làm khô chất khí nào dưới đây ?
A.$N{H_3}$
B.${N_2}$
C.$C{O_2}$
D.$S{O_2}$

244

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11