Chi tiết câu hỏi

Cho các muối : $N{H_4}N{O_2}$, $N{H_4}HC{O_3}$, ${\left( {N{H_4}} \right)_2}C{O_3}$, $N{H_4}Cl$. Nhiệt phân muối nào sau đây không thu được khí $N{H_3}$ ?

247

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11