Chi tiết câu hỏi

Trong các axit sau : ${H_2}C{O_3}$ ; ${H_2}Si{O_3}$ ; ${H_2}S{O_3}$ ;$HN{O_3}$ , axit nào có tính axit yếu nhất ?

156

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11