Chi tiết câu hỏi

X là hỗn hợp rắn gồm $MgC{O_3},{\text{ }}CaC{O_3}$.Cho 31,8 gam X tác dụng với 0,8 lít dung dịch HCl 1M. Phát biểu nào sau đây là đúng (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) ?
A. Axit còn dư sau phản ứng
B. X còn dư sau phản ứng
C. X phản ứng vừa đủ với axit
D. Thấy khí mùi khai bay ra

160

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11