Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hết V lít $C{O_2}$ (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH x mol/l được 10,6 gam $N{a_2}C{O_3}$ và 8,4 gam $NaHC{O_3}$. Tính gía trị của V, x.

140

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11