Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hết $C{O_2}$ vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cho dung dịch $BaC{l_2}$ dư vào phần 1 được a gam kết tủa.
Phần 2: Cho dung dịch $Ba{\left( {OH} \right)_2}$ dư vào phần 2 được b gam kết tủa.
Cho biết a < b . Dung dịch A chứa chất tan nào ?

136

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11