Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít $C{O_2}$ vào 3 lít dung dịch $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,01M thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

145

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11