Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ toàn bộ x mol $C{O_2}$ vào dung dịch chứa 0,03 mol $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ được 2 gam kết tủa. Tính giá trị của x.

221

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11