Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hoàn toàn 0,224 lít $C{O_2}$ (đktc) vào 2 lít $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Tính m.

219

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11