Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hết 0,672 lít $C{O_2}$ (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,01M. Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này lại thu được kết tủa. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

263

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11