Chi tiết câu hỏi

Dung dịch A chứa NaOH 1M và $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí $C{O_2}$ vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng bao nhiêu ?

234

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11