Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ hết 0,2 mol $C{O_2}$ vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,05M thu được kết tủa nặng bao nhiêu gam ?

247

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11