Chi tiết câu hỏi

Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ 0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí $C{O_2}$ (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?

230

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11