Chi tiết câu hỏi

Choose the word which contains the sound /ə/. A. empty
B. online
C. pagoda
D. altitude

212

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 10