Chi tiết câu hỏi

Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là ${U_1} = 6\;V,{\rm{ }}{U_2} = 3,6\;V$ và có điện trở tương ứng là ${R_1} = 5\Omega $ và ${R_2} = 3\Omega $. Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào một đoạn mạch có hiệu điện thế U=12V để hai đèn sáng bình thường. Hỏi phần biến trở tham gia vào mạch điện có độ dài bao nhiêu? Biết biến trở này có điện trở lớn nhất là 25Ω, được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất là $1,{10.10^{ - 6}}\Omega .m$và tiết diện $0,2m{m^2}$.

182

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9