Chi tiết câu hỏi

Một biến trở ${R_b}$ có giá trị lớn nhất là 30 Ω được mắc với hai điện trở ${R_1} = {\rm{ }}15{\rm{ }}\Omega $ và ${R_2} = {\rm{ }}10{\rm{ }}\Omega $ thành đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế không đổi U = 4,5 V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở ${R_1}$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

172

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9