Chi tiết câu hỏi

Hai bóng đèn ${D_1}$ và ${D_2}$có hiệu điện thế định mức tương ứng là 1,5 V và 6 V và điện trở tương ứng là ${R_1} = 3\Omega $và ${R_2} = 8\Omega $. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=7,5V theo sơ đồ dưới đây. Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị bao nhiêu để hai đèn sáng bình thường?

183

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9