Chi tiết câu hỏi

Hai bóng đèn ${D_1}$và ${D_2}$có hiệu điện thế định mức tương ứng là 1,5 V và 6 Vvà điện trở tương ứng là ${R_1} = 3\Omega $và ${R_2} = 8\Omega $. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=7,5V theo sơ đồ dưới đây. Biết biến trở được quấn bằng dây nikêlin có điện trở suất là $0,{40.10^{ - 6}}\Omega m$, có độ dài tổng cộng là 19,64m và đường kính tiết diện là 0,5mm. Để hai đèn sáng bình thường thì phần biến trở có dòng điện chạy qua chiếm bao nhiêu phần trăm so với điện trở lớn nhất của biến trở này?

218

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9