Chi tiết câu hỏi

Hai bóng đèn ${D_1}$ và ${D_2}$ có cùng hiệu điện thế định mức là ${U_1} = {U_2} = 6V$ và điện trở tương ứng là ${R_1} = 12\Omega $và ${R_2} = 8\Omega $. Mắc đèn ${D_1}$ và ${D_2}$cùng với một biến trở vào hiệu điện thế không đổi U=9V như hình vẽ. Biến trở này được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất là $1,{10.10^{ - 6}}\Omega m$và tiết diện $0,8{\rm{ }}m{m^2}$. Tính độ dài tổng cộng của dây quấn biến trở này, biết rằng nó có giá trị lớn nhất là ${R_{bm}} = 15{R_b}$, trong đó ${R_b}$ là giá trị biến trở khi hai đèn sáng bình thường.

188

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9