Chi tiết câu hỏi

Hai bóng đèn ${D_1},{\rm{ }}{D_2}$ và biến trở ${R_b}$ mắc với nhau như hình vẽ. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức và điện trở tương ứng là ${U_1} = 3V,{\rm{ }}{U_2} = 6V,{R_1} = 2\Omega ,{\rm{ }}{R_2} = 6\Omega $. Biến trở ${R_b}$ được quấn bằng dây manganin có điện trở suất $0,{43.10^{ - 6}}\Omega m$ và đoạn biến trở tham gia vào mạch có chiều dài 8 m. Tính tiết diện của dây này.

232

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9