Chi tiết câu hỏi

Một tia sáng đi từ không khí vào thuỷ tinh. Khi góc tới là 45° thì góc khúc xạ là 30°. Hỏi khi tia sáng truyền từ thuỷ tinh ra ngoài không khí với góc tới 30° thì góc khúc xạ có thể nhận giá trị nào sau đây ?
A. nhỏ hơn 45°.
B. bằng 45°.
C. bằng 60°.
D. lớn hơn 45°.

307

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9