Chi tiết câu hỏi

Cho kẽm vào từng dung dịch sau : $AlC{l_3}$ , $Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}$ , $ZnC{l_2}$ ,$FeC{l_2}$ . Có bao nhiêu phản ứng xảy ra ?

275

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9