Chi tiết câu hỏi

Cho 19,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch $HN{O_3}$. Tất cả lượng khí NO sinh ra đem oxi hóa thành $N{O_2}$ rồi sục vào nước cùng với dòng khí ${O_2}$ để chuyển hết thành $HN{O_3}$. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình chuyển từ $N{O_2}$ thành $HN{O_3}$.

240

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10