Chi tiết câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch $HN{O_3}$ loãng. Giả sử chỉ thu được V lit khí ${N_2}$ duy nhất (đktc). Tính giá trị của V.

249

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10