Chi tiết câu hỏi

Xác định hệ số của các chất sau khi cân bằng của phản ứng sau:
$F{e_3}{O_4} + HN{O_3} \to $ $Fe{(N{O_3})_3} + NO + {H_2}O$

204

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10