Chi tiết câu hỏi

Chất hữu cơ X có CTPT${C_3}{H_{12}}{O_3}{N_2}$. Cho 0,1 mol X phản ứng 100 ml dd với NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan Y và phần hơi Z có chứa khí làm xanh quỳ ẩm. Tính giá trị của m.

300

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12